Статут Асоціації „Дніпровський Банківський Союз”

Статут
Асоціації „Дніпровський
Банківський Союз”
(Нова редакція)

1. Загальні положення
1.1. Асоціація «Дніпровський Банківський Союз», в подальшому іменується „Асоціація”, – добровільне договірне об’єднання банків та інших юридичних осіб приватного права. Є недержавною, незалежною, неприбутковою організацією, яка не є господарським товариством чи підприємством. Вона є Асоціацією «Дніпропетровський Банківський Союз», зареєстрованою 21.12.1994 р. (реєстраційний номер 10055-ОБ).
1.2. Асоціація є господарською асоціацією, діє на підставі Цивільного кодексу
України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, ст.
13 закону України „Про банки та банківську діяльність”, інших чинних
законодавчих актів України та цього Статуту. Асоціація діє на всій
території України та за її межами.

1.3. Повне найменування Асоціації:

- Українською мовою: Асоціація «Дніпровський Банківський Союз»

- Англійською мовою: Аssociation «Dniprovskiy Bank Union»

Скорочене найменування Асоціації:

- Українською мовою: АДБС

- Англійською мовою: ADBU

1.4. Асоціація здійснює свою діяльність у взаємодії з органами державної влади,
місцевого самоврядування, суспільними та іншими організаціями, установами
та підприємствами, в тому числі і міжнародними.

1.5. Діяльність Асоціації фінансується за рахунок вступних і членських внесків,
надходжень від третейського збору, благодійної допомоги та інших
надходжень, які не заборонені чинним законодавством України для отримання
неприбутковими організаціями.

1.6. Місцезнаходження Асоціації: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,
будинок 60.

2. Мета та завдання

2.1. Метою Асоціації є створення умов для реалізації статутних цілей та задач
учасників Асоціації.

2.2. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на
господарську діяльність учасників або погодження їх конкурентної поведінки.

2.3. Основними завданнями Асоціації є:

- захист прав та інтересів учасників Асоціації в органах державної влади,
суспільних, а також в інших організаціях, установах та підприємствах
України;

- формування професійної цілісності та етики, спираючись на фундаментальні
основи добросовісної конкуренції;

- сприяння підприємствам-учасникам Асоціації в проведенні (реалізації)
фінансових програм, координація господарської діяльності учасників без
права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття
управлінських рішень;

- сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму фахівців
фінансово-економічної сфери;

- організаційне забезпечення спільних довготермінових програм;

- створення ефективної системи інформаційного забезпечення та впровадження
нових технологій в фінансово-економічній сфері;

- забезпечення та надання доступу до недержавного незалежного судочинства
шляхом створення та сприяння діяльності постійно діючого Третейського суду,
утвореного Асоціацією;

- участь в розробці та суспільній експертизі законодавчих та інших
нормативних актів про діяльність в фінансово-економічній сфері.

2.4. З метою досягнення намічених завдань Асоціація:

- співробітничає з Національним банком України щодо вироблення основних
напрямів грошово-кредитної політики, приймає участь у розробці проектів
інструкцій, Положень та інших нормативних документів НБУ, які регулюють
діяльність банків та інших фінансових установ;

- представляє інтереси Асоціації в органах державної влади та місцевого
самоврядування з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад
функціонування фінансово-економічного сектору;

- створює самостійно або спільно з іншими організаціями школи, центри та
інші інформаційні та учбові майданчики;

- організовує та проводить самостійно або спільно із іншими організаціями
лекції, дискусії, семінари, конференції, тренінги та інші освітні заходи,
сприяє встановленню ділових контактів;

- формує систему професійної підготовки учасників, регулярно публікує
інформацію про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми,
іноземний досвід;

- організовує аналітичну роботу з питань менеджменту та маркетингу на
фінансово-економічному ринку послуг і розповсюджує результати цих робіт
серед учасників Асоціації;

- надає методичну допомогу учасникам під час усунення недоліків у роботі чи
підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації;

- здійснює інформаційно-методичне обслуговування учасників Асоціації та
інших установ фінансово-економічної сфери на договірних засадах або на
підставі рішень керівного органу;

- здійснює рекламно-видавницьку діяльність, спрямовану на виконання
статутних задач;

- створює або виступає засновником підприємств, установ та організацій.

- утворює постійно діючий Третейський суд та сприяє його діяльності;

- співробітничає з засобами масової інформації, проводить прес-конференції.

- ознайомлює громадськість з діяльністю учасників фінансово-економічного
сектору, їх роллю в економічному житті України, зберігаючи при цьому
комерційну таємницю;

- співпрацює з вітчизняними, зарубіжними союзами, асоціаціями, іншими
об’єднаннями, котрі входять в коло інтересів Асоціації;

- сприяє створенню умов для виходу учасників на закордонні ринки;

- здійснює інші дії, направлені на виконання завдань Асоціації.

2.5. Асоціація діє на основі таких принципів:

- законності;

- принцип компромісного прийняття рішень, виходячи з балансу інтересів усіх
учасників Асоціації;

- принцип довіри та взаємоповаги у взаємовідносинах між усіма учасниками
Асоціації та її формуваннями;

- право добровільної участі учасників Асоціації в проектах чи програмах
Асоціації;

- колегіальність та демократичність управління, обов’язковий характер
схвалюваних рішень;

- відсутність майнового інтересу учасників Асоціації;

- самоврядність, самостійність та незалежність від державних структур.

2.6. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть
обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які
стосуються: ціни, за якою продається товар; кількості товару, що виробляється;
стандартних формул, за якими ціна обраховується;
підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не
однакові товари; відміни знижок на ціну або встановлення
єдиних знижок; кредитних договорів, що розповсюджуються
на покупців; не знижування ціни без завчасного
попередження всіх інших учасників узгоджених дій; купівлі
надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою
підтримки більш високої ціни на товар); призначення
єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх
учасників узгоджених дій; розподілу покупців між
учасниками узгоджених дій; розподілу територій, придбання
чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

3.Учасники Асоціації, їх права та обов’язки

3.1. Учасниками Асоціації можуть бути банки (філії та інші відособлені
підрозділи цих банків за дорученням банків), що функціонують на підставі
закону України „Про банки та банківську діяльність”, кредитні та/або
фінансові організації та установи, навчальні заклади відповідного напрямку,
інші підприємства, організації та установи, їх об’єднання, які створені і
здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України. Учасники
визнають Статут Асоціації, сплачують вступні і членські внески. Участь в
Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

3.2. Учасники Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від
задекларованої її діяльності.

3.3. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників.

3.4. Прийом нових учасників Асоціації здійснюється Радою Асоціації на підставі
заяви, укладеної за зразком, затвердженим Радою, і письмового визнання
Статуту Асоціації.

3.5. Всі належним чином подані та оформлені письмові заяви про прийняття до
Асоціації розглядаються на найближчому засіданні Ради Асоціації. По кожній
з таких заяв Радою Асоціації приймається рішення про прийняття або
вмотивовану відмову у прийнятті учасника до Асоціації.

3.6. Учасники Асоціації мають право :

- обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації;

- вносити пропозиції в органи Асоціації та вимагати відповіді по суті
питання;

- використовувати матеріально-технічну та інформаційну базу Асоціації;

- приймати участь в будь-якому з видів діяльності Асоціації;

- одержувати інформацію про діяльність органів та формувань Асоціації.

3.7. Учасники Асоціації зобов’язані:

- додержуватись Статуту та виконувати рішення, що приймаються Конференцією
учасників Асоціації;

- додержуватись ділової етики, принципів добросовісної конкуренції,
безумовного виконання правил етичної і професійної поведінки під час
діяльності на ринку України;

- брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;

- підвищувати ефективність роботи та престиж установ-учасників Асоціації,
їхню репутацію у клієнтів;

- розвивати співробітництво між учасниками Асоціації на основі
доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання
взаємних зобов’язань;

- своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не
становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про
реорганізацію, зміну назви, адреси чи керівників, службових телефонів
керівників учасника Асоціації та інше;

- не розголошувати інформацію, що являє собою банківську та комерційну
таємницю, як Асоціації в цілому, так і його учасників, навіть після виходу
з Асоціації.

- вчасно сплачувати вступні та членські внески у розмірі та строки
встановлені рішенням Конференції учасників Асоціації.

3.8. У випадку наявності у учасника Асоціації заборгованості по сплаті членських
внесків більше ніж за 6 місяців, участь такої особи може бути тимчасово
призупинено за рішенням Ради Асоціації до моменту повної сплати
заборгованості. У випадку не погашення заборгованості зі сплати членських
внесків протягом одного місяця після отримання відповідної письмової
вимоги, таку особу може бути виключено зі складу учасників Асоціації.

3.9. Участь в Асоціації припиняється у разі:

- ліквідації учасника Асоціації. Особа припиняє участь в Асоціації з
моменту виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань;

- подання учасником Асоціації заяви про вихід з Асоціації. Заява про вихід
з Асоціації подається до Асоціації у письмовому вигляді. Датою виходу із
Асоціації вважається дата реєстрації такої заяви у Виконавчому органі
Асоціації;

- компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію;

- виключення учасника Асоціації рішенням Ради Асоціації. Рада Асоціації
може виключити із Асоціації її учасника, який порушує законодавство України
або Статут Асоціації, допускає некоректні дії, що негативно впливають на
престиж учасників Асоціації. Датою виключення учасника Асоціації вважається
дата прийняття відповідного рішення Радою Асоціації.

3.10. В разі виключення учасника із Асоціації він не має права претендувати на
будь-яку частку майна Асоціації, а також на повернення сплачених ним
вступних та інших внесків.

4.Конференція учасників Асоціації

 

4.1. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція учасників Асоціації.

4.2. Скликання Конференції:

4.2.1. Чергова Конференція скликається не рідше одного разу на рік.
Обов’язок організації проведення чергової Конференції покладається на
Виконавчого директора Асоціації.

4.2.2. Позачергова Конференція скликається в міру необхідності або на
вимогу більше 1/4 учасників Асоціації або ревізійної комісії, виходячи з
міри представництва: один учасник Асоціації – один голос.

4.3. Проведення Конференції:

4.3.1. Конференція вважається повноважною (має право приймати рішення),
якщо на ній присутні більше ніж половина учасників Асоціації.

4.3.2. Головує на Конференції Голова Конференції, яким за посадою є
Президент Асоціації. У випадку неможливості Президента виконувати функції
Голови Конференції, обов’язок головування на Конференції покладається на
одного з Віце-Президентів, уповноваженого Президентом.

4.3.3. Голова Конференції керує її проведенням, надає право учасникам
Конференції висловити свою думку з питань порядку денного, ставить на
голосування питання порядку денного, підтримує порядок на Конференції, у
випадку грубого порушення учасником Конференції порядку, що заважає
нормальному проведення Конференції – видаляє такого учасника з Конференції.

4.3.4. Голова виносить на голосування кандидатуру секретаря Конференції.

4.3.5. Рішення на Конференції учасників приймаються шляхом вільного та
рівного голосування його учасниками за принципом: один учасник – один
голос. Право голосу мають всі учасники Асоціації.

4.3.6. Рішення Конференції приймаються кваліфікованою більшістю голосів –
двома третинами від присутніх на Конференції представників учасників
Асоціації, з таких питань:

- прийняття Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень,
затвердження нової редакції Статуту Асоціації;

- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

4.3.7. Рішення Конференції з усіх інших питань приймаються простою
більшістю голосів присутніх на Конференції представників учасників
Асоціації.

4.4. Компетенція Конференції:

- обрання Ради Асоціації, Президента Асоціації, Ревізійної комісії,
персональний склад яких визначається Конференцією.

- вирішення питання про створення та припинення діяльності представництв та
відокремлених підрозділів за участі Асоціації;

- приймання, зміна та доповнення, затвердження нової редакції Статуту
Асоціації та інших нормативних документів з питань її діяльності;

- затвердження програми діяльності Асоціації;

- затвердження розмірів вступних та членських внесків;

- затвердження бюджету Асоціації;

- затвердження звітів Президента та Ревізійної комісії;

- вирішення інших питань, що відносяться до діяльності Асоціації.

4.5. Протокол Конференції:

4.5.1. Рішення, прийняті Конференцією, оформлюються відповідним Протоколом,
який підписують Голова та Секретар Конференції.

4.5.2. Обов’язок по веденню Протоколу Конференції несе секретар
Конференції.

4.5.3. Протокол Конференції учасників Асоціації має бути оформлений та
підписаний протягом 7 днів з дня проведення Конференції.

5. Рада Асоціації

 

5.1. Діяльністю Асоціації в період між Конференціями учасників Асоціації керує
Рада Асоціації на чолі з Президентом Асоціації.

5.2. Персональний склад Ради Асоціації обирається Конференцією учасників
Асоціації в складі п’яти осіб.

5.3. Рада Асоціації складається з Президента Асоціації, двох віце-президентів та
двох членів, обраних Конференцією учасників Асоціації. Членство в Раді є
особистим.

5.4. Кожен учасник Асоціації може висунути лише одну особу для її обрання до
складу Ради Асоціації.

5.5. Члени Ради Асоціації обираються строком на 4 роки. У випадку, якщо після
спливу такого строку не буде прийнято рішення про обрання нового
персонального складу Ради Асоціації, повноваження її членів автоматично
пролонгуються до моменту їх переобрання.

5.6. Членство в Раді Асоціації припиняється у випадках:

- обрання нового складу Ради Асоціації;

- смерті, обмеження дієздатності члена Ради Асоціації;

- добровільного виходу члена Ради Асоціації за його заявою;

- припинення участі в Асоціації організації, від якої такого члена Ради
Асоціації було обрано;

- самоусунення члена Ради Асоціації від роботи Ради, систематичного
неприйняття участі в засіданнях Ради.

5.7. У разі вибуття членів Ради, Рада Асоціації є повноважною в зменшеному
складі до наступної Конференції учасників Асоціації, на якій буде обрано
повний склад Ради Асоціації.

5.8. Якщо кількість членів Ради Асоціації, повноваження яких дійсні, становить
менше половини її кількісного складу, обраного Конференцією учасників
Асоціації, Асоціація протягом трьох місяців має скликати позачергову
Конференцію учасників Асоціації для обрання решти членів Ради Асоціації.

5.9. Члени складу Ради Асоціації не отримують за виконання своїх обов’язків
будь-якої матеріальної винагороди, а виконують свої функції виключно на
громадських засадах.

5.10. Рада Асоціації виконує свої функції шляхом проведення засідань.

5.11. Засідання Ради Асоціації є повноважним за умови присутності на ньому більше
половини її складу.

5.12. Усі рішення приймаються Радою Асоціації шляхом прямого голосування простою
більшістю голосів від числа присутніх на засіданні.

5.13. Кожен член Ради Асоціації на засіданні має лише один голос.

5.14. Рішення прийняті на засіданні Ради Асоціації оформлюються Протоколом
засідання, який підписується Президентом Асоціації. Обов’язок по ведення
Протоколу засідання Ради несе Секретар засідання Ради.

5.15. Повноваження Ради Асоціації:

- забезпечення скликання Конференції учасників Асоціації та організація її
роботи;

- організація виконання рішень Конференцій учасників Асоціації;

- внесення на розгляд Конференції учасників Асоціації проекту основних
напрямів діяльності Асоціації на поточний рік;

- прийняття до Асоціації нових учасників та виключення їх із Асоціації;

- прийняття рішення про тимчасове припинення участі в Асоціації;

- прийняття рішення про призначення Виконавчого директора Асоціації;

- контроль виконання бюджету Асоціації;

- розробка проектів програм розвитку Асоціації та основні нормативні
документи, що регламентують її діяльність;

- прийняття рішення про створення постійно діючого Третейського суду,
затвердження Регламенту Третейського суду, Положення „Про постійно діючий
Третейський суд”, Списку третейських суддів та зміни до них, та інших
нормативних документів з питань його діяльності;

- вирішення питань про вступ Асоціації до господарських об’єднань та
організацій різних організаційно-правових форм та участі у створенні та
співзаснування інших суб’єктів господарювання з дотриманням вимог
законодавства України.

6. Президент Асоціації

 

6.1. Президент Асоціації обирається рішенням Конференції учасників Асоціації, є
членом Ради Асоціації та головує на її засіданнях.

6.2. Дострокове звільнення Президента від його обов’язків здійснюється лише
Конференцією учасників Асоціації.

6.3. Президент Асоціації не отримує за виконання своїх обов’язків будь-якої матеріальної винагороди, а виконує свої функції виключно на громадських засадах.

6.4. Президент Асоціації:

- керує діяльністю Ради Асоціації;

- організовує проведення засідань Ради Асоціації, визначає їх порядок
денний, підписує Протокол засідання Ради;

- головує на засіданнях Ради Асоціації та Конференції учасників Асоціації;

- представляє Асоціацію в органах державної влади і управління, громадських
і міжнародних організаціях та формуваннях в країні та за її межами;

- без довіреності здійснює дії від імені Асоціації;

- організує розробку стратегічних напрямків діяльності Асоціації.

6.5. У випадках тимчасової неможливості виконання Президентом Асоціації своїх
обов’язків, їх виконує один з Віце-Президентів або, у разі неможливості їх
виконати обов’язки, один з членів Ради Асоціації по рішенню Ради.

7. Ревізійна комісія

 

7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна
комісія, яка складається з трьох членів комісії і обирається Конференцією
учасників Асоціації строком на 4 роки. У випадку, якщо після спливу такого
строку не буде прийнято рішення про обрання нового персонального складу
Ревізійної комісії, повноваження її членів автоматично продовжуються до
моменту їх переобрання.

7.2. Голова ревізійної комісії обирається Конференцією учасників Асоціації із
обраного складу ревізійної комісії.

7.3. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого
Конференцією учасників Асоціації.

7.4. Діяльність ревізійної комісії Асоціації здійснюється шляхом проведення
перевірок на предмет відповідності діяльності посадових осіб Асоціації та
самої Асоціації її статутним завданням, цілям діяльності Асоціації та
нормам чинного законодавства України.

7.5. Ревізійна комісія проводить ревізію господарсько-фінансової діяльності
Асоціації не менше одного разу на рік.

7.6. Результати ревізії оформлюються в вигляді актів, які підлягають
затвердженню Конференцією учасників Асоціації.

7.7. Для проведення ревізії Ревізійна комісія може залучати сторонні організації
та громадян, які мають відповідну кваліфікацію.

8. Виконавчий орган Асоціації

8.1. Виконавчим органом Асоціації є Виконавчий директор.

8.2. Виконавчий директор Асоціації призначається Конференцією учасників
Асоціації.

8.3. Повноваження Виконавчого директора можуть бути припинені за рішенням
Конференцією учасників Асоціації.

8.4. До компетенції Виконавчого директора належать питання щодо діяльності
Асоціації, які визначені законодавством України, цим Статутом, рішеннями
Конференції учасників Асоціації та Ради Асоціації.

8.5. Виконавчий директор підзвітний Конференції учасників Асоціації та Раді
Асоціації.

8.6. Виконавчий директор є штатним працівником Асоціації, яка є його основним
місцем роботи.

8.7. Виконавчий директор очолює виконавчу дирекцію, штатну структуру та штатний
розклад якої затверджує Виконавчий директор.

8.8. Виконавчий директор вирішує питання:

- повсякденної оперативної роботи Асоціації та її формувань;

- проведення фінансових, комерційних та інших операцій, укладання
договорів, системи обліку, звітності, контролю та інші, пов’язані з
діяльністю Асоціації;

- утворює необхідні підрозділи виконавчого органу та призначає їх
керівників;

- визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників
виконавчого органу Асоціації;

- приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання
працівників виконавчого органу Асоціації;

- розробляє та подає на затвердження Конференції учасників Асоціації
програму діяльності Асоціації та Бюджет (кошторис) Асоціації;

- всі інші питання, віднесені до компетенції Виконавчого директора
Конференцією учасників Асоціації або Радою Асоціації.

9. Правове становище, майно та кошти Асоціації

9.1. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності та не укладає
будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності,
не здійснює контролю або управління підприємницькою діяльністю своїх
учасників.

9.2. Асоціація є юридичною особою, яка наділена правами та виконує обов’язки,
пов’язані з її діяльністю і має самостійний баланс, рахунки в банках,
круглу печатку, штампи та бланки з найменуванням та емблемою Асоціації.
Асоціація може володіти відокремленим майном на праві власності, може від
свого імені укладати угоди, набувати прав і нести обов’язки, бути позивачем
і відповідачем у суді.

9.3. Асоціація має право:

- виступати з ініціативами, у т.ч. по вдосконаленню законодавства в
державних та інших органах та організаціях;

- входити до складу міжбанківських об’єднань країн Європи і світу,
виступати засновником таких об’єднань;

- виступати засновником підприємств, установ, організацій;

- володіти, користуватися і розпоряджатися власною конфіденційною
інформацією професійного, ділового, банківського, комерційного та іншого
характеру. Конфіденційна інформація розповсюджується за умов, що
визначаються Асоціацією, яка самостійно встановлює режим доступу до такої
інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та
запроваджує до неї систему захисту;

- проводити будь-яку незаборонену законодавчо-соціально-економічну
діяльність, спрямовану на реалізацію статутних цілей та задач за рішенням
керівних органів Асоціації;

- створювати, організовувати необхідні для ефективної діяльності Асоціації
представництва, інші відокремлені підрозділи за погодженням з
уповноваженими органами та учасниками;

- здійснювати міжнародні контакти;

- укладати договори, пов’язані з діяльністю Асоціації, а також здійснювати
інші цивільно-правові угоди, що передбачені цим Статутом та не суперечать
чинному законодавству;

- відкривати закордонні представництва, співробітничати з професійними
бізнес-об’єднаннями інших країн.

9.4. Асоціація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх учасників.

9.5. Учасники Асоціації не несуть відповідальності по зобов’язаннях Асоціації.

9.6. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються
без створення юридичної особи.

9.7. Майно та кошти Асоціації утворюються із:

- вступних та членських внесків учасників Асоціації;

- разових внесків учасників Асоціації;

- пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;

- надходжень, одержаних у вигляді коштів третейського збору, або на
покриття інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору Третейським судом у
відповідності до Закону;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів,
державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі
гуманітарної чи технічної допомоги, що надається Асоціації відповідно до
умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України;

- надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення
лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів;

- грошових коштів та матеріальних цінностей, що надійшли від підприємств,
установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб у вигляді грантової,
благодійної допомоги та інших надходжень від дозволених видів діяльності
Асоціації;

- інших надходжень, що не заборонені законодавством для отримання
неприбутковою організацією.

9.8. Розміри членського та вступного внесків, порядок та термін їх оплати
визначаються Конференцією учасників Асоціації.

9.9. Кошти Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів
діяльності, визначених цим Статутом.

9.10. Доходи Асоціації або їх частина не підлягають розподілу між його
учасниками, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними
осіб.

10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Конференції
учасників Асоціації, за яке проголосувало більше ніж двома третинами від
присутніх на Конференції учасників Асоціації.

10.2. Про зміни в статутних документах Асоціації в встановлений законодавством
строк повідомляється відповідний орган реєстрації.

11. Припинення діяльності Асоціації

 

11.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється в результаті реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Припинення Асоціації здійснюється на підставі рішення Конференції учасників
Асоціації або рішення суду в порядку, визначеному чинним законодавством.11.3. 

Рішення про припинення Асоціації приймається кваліфікованою більшістю в дві
третини голосів учасників Асоціації, присутніх на Конференції учасників
Асоціації.

11.4. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до
доходу бюджету.

11.5. При реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до її
правонаступників.

11.6. Асоціацію не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності
якої є одержання прибутку.

11.7. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється
органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

11.8. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою
діяльність, з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.