Положення про Ревізійну комісію Асоціації «Дніпровський Банківський Союз»

Положення
про Ревізійну комісію Асоціації
«Дніпровський Банківський Союз»

 1. Загальні положення
  1. Ревізійна комісія Асоціації «Дніпровський Банківський Союз» (далі — Союз) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Союзу.
  2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
  3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується законодавством України, Статутом Союзу, цим Положенням, іншими правилами, положеннями та стандартами та рішеннями, прийнятими Конференцією або Президією Союзу.
 2. Порядок утворення Ревізійної комісії
  1. Ревізійна комісія обирається Конференцією Союзу терміном на три роки із числа учасників Союзу в кількості трьох членів, що не є членами Президії Союзу і не посідають інших керівних посад в Союзі. Членами Ревізійної комісії не можуть бути посадові особи виконавчої дирекції Союзу.
  2. На випадок неможливості виконання членами Ревізійної комісії своїх обов’язків Конференцією обираються 3 кандидати у члени Ревізійної комісії.
  3. У випадку неможливості виконання членом Ревізійної комісії з яких-небудь причин своїх обов’язків, його обов’язки виконує один з кандидатів,  який кооптується до складу Ревізійної комісії рішенням Президії Союзу без  наступного його затвердження у складі Ревізійної комісії Конференцією Союзу. Строк повноважень такого кандидата закінчується разом зі строком повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
  4. У випадку неможливості виконання членом Ревізійної комісії з яких-небудь причин своїх обов’язків, його обов’язки виконує один з кандидатів,  який кооптується до складу Ревізійної комісії рішенням Президії Союзу без  наступного його затвердження у складі Ревізійної комісії Конференцією Союзу. Строк повноважень такого кандидата закінчується разом зі строком повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
  5. Представник Члена Союзу, який виконував обов’язки члена Президії Союзу або посідав іншу керівну посаду в Союзі, може бути обраний членом Ревізійної комісії не  раніше як через 2 роки після припинення його повноважень у Президії Союзу або іншому керівному органі Союзу.
  6. Член Ревізійної комісії може обиратися до складу Ревізійної комісії не більш як на два терміни поспіль.
  7. Висунення кандидатур до складу Ревізійної комісії здійснюється не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку Конференції Союзу.
  8. Вибори Ревізійної комісії здійснюються відкритим голосуванням.
  9. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення строку  повноважень Ревізійної комісії за наявності достатніх для цього підстав.  Рішення про дострокове відкликання члена Ревізійної комісії приймають на засіданні Конференції та затверджують рішенням Конференції Союзу.
  10. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:
   • виключення банку, представником якого він є з членів Союзу;
   • припинення трудових відносин із членом Союзу, представником якого він є.
  11. Повноваження члена Ревізійної комісії призупиняються у разі порушення у відношенні: члена Союзу, представником якого він є;  посадових осіб члена Союзу, представником якого він є чи цього члена Ревізійної  комісії дисциплінарного провадження з боку Союзу. Повноваження члена Ревізійної комісії,  які були призупинено зазначеним чином,  поновлюються  за рішенням  Ради  Асоціації  «ПФТС»  у  разі  закриття провадження в справі без застосування дисциплінарних санкцій.
 3. Функції, права та обов’язки членів ревізійної комісії
  1. Ревізійна  комісія  відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Союзу, її виконавчої дирекції, дотримання нею вимог Статуту Союзу, рішень Конференції та Президії Союзу, зокрема:
   • виконання встановлених Конференцією планів діяльності
    Союзу;
   • виконання рішень Конференції з питань фінансово-господарської  діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Союзу;
   • виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
   • стан виконання бюджету Союзу, затвердженого рішенням Конференції Союзу.
  2. Ревізійна комісія зобов’язана:
   • складати висновки за річними звітами та балансами;
   • звітувати Конференції Союзу про результати проведених перевірок.
  3. Ревізійна комісія має право:
   • отримувати необхідну для проведення перевірок бухгалтерську
    документацію Союзу;
   • вимагати особистих пояснень посадових осіб Союзу;
   • розглядати бюджет та плани Союзу;
   • вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб виконавчої дирекції Союзу.
 4. Організація роботи Ревізійної комісії
  1. Ревізійна комісія може проводити чергові та позачергові перевірки.
  2. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить по підсумках фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному  звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління Союзу.
  3. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:
   • за рішенням Конференції Союзу;
   • за рішенням Президії Союзу.
  4. Рішення про проведення перевірки повинно містити чітке визначення питання, з приводу якого проводиться перевірка.
  5. Президент Союзу може звернутися до Президії Союзу із заявою про проведення позачергової перевірки.
  6. Ревізійна комісія проводить засідання по мірі необхідності.
  7. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Ревізійної комісії не пізніш як за 7 днів до дати засідання, крім випадків,  коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.
  8. Якщо член Ревізійної комісії за будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, він може передати свої повноваження в засідання іншому члену комісії, видавши належним чином оформлену довіреність.
  9. Не допускається видача довіреності для участі у засіданні Ревізійної комісії  особам, які не є членами або кандидатами у члени Ревізійної комісії.
  10. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо на засіданні присутні усі члени Ревізійної комісії чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.
  11. На  засіданні Ревізійної комісії головують усі члени комісії.
  12. Кожний член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.
  13. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.
  14. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується всіма її членами, присутніми в засіданні.
  15. Члени Ревізійної комісії, які не згодні з рішенням Ревізійної комісії, в праві виразити свою особливу думку, що вноситься до протоколу та доводиться до Президії Союзу та Конференції Асоціації.
  16. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку про них Президії Союзу, яка вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Конференції Союзу.
 5. Відповідальність членів Ревізійної комісії
  1. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за  достовірність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у висновках  та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.
  2. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за  дотримання  вимог конфіденційності щодо інформації, яка стала відома ним при виконанні своїх повноважень.
  3. Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та положень Союзу.